سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بر مردمان روزگارى آید که جز سخن چین را ارج ننهند ، و جز بدکار را خوش طبع نخوانند ، و جز با انصاف را ناتوان ندانند . در آن روزگار صدقه را تاوان به حساب آرند ، و بر پیوند با خویشاوند منّت گذارند ، و عبادت را وسیلت بزرگى فروختن بر مردم انگارند . در چنین هنگام کار حکمرانى با مشورت زنان بود ، و امیر بودن از آن کودکان و تدبیر با خواجگان . [نهج البلاغه]
 
شنبه 90 خرداد 7 , ساعت 1:44 عصر

امتحان کن نیکوی

از بــدی دوری و خوبی پیشــه کن     ای دل از فـــردای خـود اندیشــه کن

سال ها کردی بدی سودش چه بود    امتحان کن نیکویی خواهی چو سود

 بشنـــو از قــرآن، که آن هادی بود      نیکیــت حــق ده برابر مـی کنـد1

نیکیـت گـردد به عقبی باغ و حور      وز بـدی آید به گــورت مار و مـور

کار خوبـت در خـور احسـان شـود2    وان خطایـت باعث نیــران شــود

هـر که در دنیا بـدی را پیشه کـرد     نفـس او انـدر خطاها ریشــه کـرد

چـون کنـی از حـق طلب روز نکـو؟     از بـدی نیکـی بزایـد خـود بگـو؟

پس اگـر نیکـی کنـی یابـی جـزا     خـوان ز قــرآن إِنْ أَسَـأْتُــمْ فَلَهَا 3 

شـاهـد ار خـواهـی مقام معنــوی     رو عـمل آور ، کـم افـزا مثنــوی

...........................................................

1 - مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ... انعام/160 هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت.

2- هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.  مگر پاداش احسان جز احسان است. الرحمن (60)

3 - إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا... سوره الاسراء آیه (7).

     اگر نیکى کنید به خود نیکى کرده‏ اید و اگر بدى کنید به خود [بد نموده‏ اید]لیست کل یادداشت های این وبلاگ